Skip to content

Avís legal i política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

Informació general de la seu electrònica o lloc web bisbatsantfeliu.cat

http://www.santfeliujove.cat és un domini del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Mitjançant el domini bisbatsantfeliu.cat, el bisbat gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web.

Accés dels usuaris

L’accés i/o ús del portal bisbatsantfeliu.cat atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que en el seu cas resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal bisbatsantfeliu.cat sota criteris de bona fe.
L’accés inicial al portal es gratuït.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Son titularitat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial del portal bisbatsantfeliu.cat , que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat  l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, sense perjudici dels límits que estableix EL Reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets

El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la Llei de Propietat intel·lectual, El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.
No s’autoritza en cap cas:

  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web bisbatsantfeliu.cat.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat , sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics d’el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altra suport amb destí exclusiu al seu us personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis
En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquest portal bisbatsantfeliu.cat, el seu tractament se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades pel Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a: premsa@bisbatsantfeliu.cat.

B) Dades de navegació
El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.
Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web bisbatsantfeliu.cat.
bisbatsantfeliu.cat no utilitza “cookies” o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de bisbatsantfeliu.cat, o per medició i dades d’audiències anònimes.

Responsabilitat amb relació als continguts

El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.
El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat  no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal bisbatsantfeliu.cat.
El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Subscripcions

La subscripció a productes editats pel Bisbat de Sant Feliu de Llobregat que es facin a través d’aquest portal serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització al El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat per a aquest tipus de comunicacions, podent l’usuari revocar l’autorització amb una comunicació per escrit en la forma que el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat  indicarà en cada cas.

Generalitats

El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat  perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.
El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat  no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus pel que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’indole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat  podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.